" caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" />
EWG je član
DLMS asocijacijeEWG oprema
zadovoljava standarde
struke i EPS zahteveEWG Control je akreditovano telo
kompetentno za obavljanje poslova
kontrolisanja elektronskih brojila
električne energije


Evrocert je certifikaciono telo EWG – a za ISO standarde.
UPITNIK ZA KUPCE

OVLASCENO KONTROLNO TELO

USLUGA ISPITIVANJA, KONTROLISANJA I ETALONIRANJA MERILA

Laboratorija EWG Control (organizacioni deo privrednog društva EWG doo Beograd) je akreditovana laboratorija za ispitivanje i kontrolisanje, odlukom Akreditacionog tela Srbije (ATS, www.ats.rs), 16/2020 od 30.01.2020, (Sertifikat sa obimom akreditacije), kao kontrolno telo tipa C, po standardu ISO/IEC 17020:2012, namenjena za pružanje usluga ispitivanja, kontrolisanja i etaloniranja brojila električne energije, i to kako EWG brojila (iz sopstvene proizvodnje), tako i brojila drugih domaćih i inostranih proizvođača.

 • Laboratorija u funkciji kontrolnog tela tipa C je osposobljena i namenjena za merenja i ispitivanja električnih i fizičkih veličina merila, etaloniranje i kontrolu, proveru i overu merila, tipska ispitivanja i slično.

Rešenje o ovlascivanju Direkcije za mere i dragocene metale broj 393-4/0-02-1487/1 od 10.jun 2021.


Laboratorija poseduje sve potrebne resurse za ispunjenje zahteva standarda SRBS ISO 17020/17025, zahteva ATS-a, važećih zakona i propisa kojima se obezbeđuje poveravanje poslova etaloniranja, prvog, prethodnog, vanrednih pregleda i overe merila od strane Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM, www.dmdm.rs).


U skladu sa usvojenom Politikom kvaliteta privrednog društva EWG i Zakonom o standardizaciji,   Laboratorija je akreditovana kod ATS-a za  pregled, ispitivanje i kontrolisanje elektronskih brojila za merenje aktivne i reaktivne električne energije (jednofazno i trofazno brojilo, merne grupe za direktno, poluindirekno i indirektno merenje), kao i kontrolu nabavljenih proizvoda (materijali, delovi, sklopovi za proizvodnju brojila), i kontrolu i ocenu procesa.
Delatnosti Laboratorije su grupisane kao:

 • Etaloniranje električnih brojila i mernih grupa,
 • Prvo kontrolisanje merila,
 • Periodični pregled merila,
 • Funkcionalna ispitivanja merila,
 • Overa merila,
 • Ispitivanja i merenja električnih veličina,
 • Ostala ispitivanja i merenja koja se vrše na proizvodima i sirovinama EWG.

Standardna laboratorijska usluga obezbeđuje:

 • pouzdana ispitivanja, etaloniranja i rezultate kontrolisanja uz optimalne troškove,
 • poštovanje ugovorenih rokova i zakonskih propisa,
 • stalno unapređenje metoda kontrolisanja, ispitivanja i etaloniranja, kompetentnosti osoblja i stručnosti rada,
 • potpunu nezavisnost u kontrolisanju, ispitivanju, izveštavanju i tumačenju rezultata ispitivanja i etaloniranja,
 • poverljivost podataka.

PODRUČJE PRIMENE (tabela):

Predmet kontrolisanja

Vrsta kontrolisanja

Brojila električne energije - statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,2S

Prvo kontrolisanje

Redovno kontrolisanje

Vanredno kontrolisanje

Brojila električne energije - statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,5S

Prvo kontrolisanje

Redovno kontrolisanje

Vanredno kontrolisanje

Brojila električne energije – statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2

Prvo kontrolisanje

Redovno kontrolisanje

Vanredno kontrolisanje

Brojila električne energije – elektronska (statička) brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

Prvo kontrolisanje

Redovno kontrolisanje

Vanredno kontrolisanje

Brojila električne energije – statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti A, B i C

-

Redovno kontrolisanje

Vanredno kontrolisanje

Kvalitet usluga, tačnost i pouzdanost rezultata  ispitivanja i etaloniranja postiže se doslednom primenom principa dobre laboratorijske prakse (GLP (Good Laboratory Practice, http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Laboratory_Practice)), održavanjem i permanentnim unapređenjem Sistema kvaliteta prema zahtevima serije standarda SRPS ISO 9000, SRPS ISO/IEC 17000, i drugim aktuelnim standardima, te u saglasnosti sa pravilima i pod nadzorom DMDM kao prvi (fabrički) pregled merila i kao periodični pregled merila posle isteka roka važnosti overe merila ili nakon popravke merila.

Zahtev za overavanje merila možete preuzeti ovde).

Nakon preispitivanja zahteva od strane rukovodstva kontrolnog tela, podnosilac zahteva dobija ponudu za usluge(u skladu sa cenovnikom) i ukoliko se slaze sa uslovima iz ponude, potpisuje ugovor o pregledu/overavanju merila/brojila elektricne energije. Primenjuje se "Uredba o visini i nacinu placanja naknada za sprovodjenje overavanja merila, metroloskih ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja predhodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije ("Sl. glasnik ", br. 68/2010, 72/2010-ispr., i 50/2013) do dobijanja odobrenja za cenovnik KT EWG Control.

Merila/brojila koja se donose na overavanje, moraju da budu očišćena i pripremljena u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravna, kompletna sa svim pripadajućim delovima, moraju da funkcionišu u skladu sa propisanim metroločkim zahtevima i moraju da budu u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti pregledu i žigosanju.

EWG Control
Bor, Nade Dimić bb
Pišite nam na control@ewg.rs